เพิ่มแบบทดสอบ

ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลทั่วไปถ้าไม่จำกัดให้ใส่ 0

แสดงผลในสมุดเกรดเท่านั้น

(Auto Increment after saving)