เพิ่มข้อมูลงานมอบหมาย

(enable after save)

ไฟล์งานมอบหมายที่อัพโหลดเข้า LMS :

---

Back
กลุ่มและประเภทคะแนน
ยังไม่พบตารางกลุ่มคะแนนของรายวิชานี้

สร้างกลุ่มคะแนนใหม่