มหาวิทยาลัยศิลปากร

⌾ แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร ⌾

⌾ เกี่ยวกับ SU4Life ⌾

logo

เปิดโอกาสทางการศึกษาให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของตนสามารถเข้าศึกษารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรที่ให้ปริญญาผ่านการสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตลอดชีพ โดยสามารถเลือกเรียนได้ทุกรายวิชา ทุกระดับ และทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่จำกัดเพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ความพิการ ศาสนา หรือเชื้อชาติ เพื่อความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

SU4Life Social Media

Facebook