ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตสำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 1)
ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตสำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2)
ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตสำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 3)

ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง หรือมีต้นทุนอื่น ๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตสำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 1)
ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง หรือมีต้นทุนอื่น ๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตสำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2)
ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง หรือมีต้นทุนอื่น ๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตสำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 3)
ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต
ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับคณะและศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเปิดสอนรายวิชาและชุดวิชาในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564
ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับส่วนงานในการเปิดหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. 2564
ประกาศกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต
ประกาศการคิดภาระงานสำหรับรายวิชา ชุดวิชา และหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564

ประกาศแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 1)
ประกาศแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)