บุคลากร

บุคคลการของ SU4Life

คณะกรรมการอำนวยการฯ

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
4. รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง กรรมการ
7. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ หรือผู้แทน กรรมการ
8. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
9. คณบดีคณะโบราณคดี หรือผู้แทน กรรมการ
10. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ หรือผู้แทน กรรมการ
11. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
12. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
13. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
14. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
15. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือผู้แทน กรรมการ
16. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
17. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หรือผู้แทน กรรมการ
18. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หรือผู้แทน กรรมการ
19. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้แทน กรรมการ
20. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ หรือผู้แทน กรรมการ
21. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทน กรรมการ
22. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กรรมการ
23. ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
24. ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กรรมการ
25. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
26. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
27. หัวหน้างานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
28. นายเอกชัย ซ่อนกลิ่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
29. นางสาวนันท์ชนก พิศวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ครั้งที่ 1/2563 : วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
—————————————————————————————–
ครั้งที่ 1/2564 : วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 2/2564 : วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 3/2564 : วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คณะอนุกรรมการฯ

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ
3. ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร. พรทรัพย์ พรสวัสดิ์ ผู้แทนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์ ชัยสุข ผู้แทนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กรรมการ
6. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กรรมการ
7. อาจารย์ ดร. อธิกมาส มากจุ้ย ผู้แทนกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี มงคลสวัสดิ์ ผู้แทนกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ ผู้แทนกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ
10. หัวหน้างานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
11. นายเอกชัย ซ่อนกลิ่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวนันท์ชนก พิศวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ