FAQ

question_answer
LMS คืออะไร?

คำตอบ :ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ( LMS : Learning Management System ) ซึ่งนักวิชาการหลายท่านจะเรียกว่า ระบบบริหารจัดการคอรส์ ( CMS : Course Management System ) หรือ ระบบบริหารจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ ( LCMS :Learning Content Management System ) นับว่าเป็นระบบที่มีเครื่องมือสำหรับการจัดการการเรียนการสอนในหลายๆด้าน ได้แก่
1. เครื่องมือสำหรับผู้สอนเพื่อนำเนื้อหาในรายวิชาที่มีอยู่แล้ว ( Course Ware ) ในรูปแบบไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้เรียน

2. เครื่องมือสำหรับผู้สอนใช้สำหรับประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปถึงกำหนดการในรายวิชาให้แก่ผู้เรียน (Announcement )

3. เครื่องมือการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เช่น กระดานข่าว ( Webboard ) และ ห้องสนทนา ( Chat )

4. เครื่องมือในการเก็บสถิติต่างๆของผู้เรียน ( Student Progress Tracking ) เช่น การตรวจสอบจำนวนผู้มาเข้าเรียน และ เก็บสถิติการเข้าใช้ เป็นต้น

question_answer
ทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้งานระบบ LMS ได้?

คำตอบ :
การใช้งานสำหรับอาจารย์และการเปิดรายวิชาให้นักศึกษาเข้าใช้งาน
       ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน สามารถแจ้งความจำนงมาทาง admin โดยระบุข้อมูลมาด้วย คือ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และรหัสวิชาที่ต้องการเปิดสอน

การใช้งานสำหรับนักศึกษา
        นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนตามวิชาที่เปิดสอนในระบบ ทางผู้ดูแลระบบจะแจ้งข้อมูล รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อใช้ในการเข้าใช้งานระบบ ผ่านทาง email ของนักศึกษา

การใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไป
       บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้ระบบได้โดย สมัครเป็นสมาชิกของระบบ ซึ่งสามารถจะเข้าดูเนื้อหารายวิชาที่เปิดให้เข้าดูและสามารถลงทะเบียนเรียนได้

question_answer
การใช้งาน LMS มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

คำตอบ :

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกในระบบ แต่หากต้องการลงทะเบียนเรียน จะมีค่าใช้จ่ายตามที่รายวิชานั้นแจ้งไว้ ตอนลงทะเบียนเรียน ดูเอกสารอ้างอิงได้จากไฟล์ ค่าธรรมเนียม

question_answer
การใช้งาน LMS มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

คำตอบ :
มีส่วนลดค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนประเภารายวิชาและชุดวิชาในอัตราร้อยละ 20 แก่บุคคลดังต่อไปนี้

1. นักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

2. นักศึกษาและบุคลากรซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัย

3. ศิษย์เก่าซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

4. ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

question_answer
หากต้องการเรียนรู้วิชาต่างๆ ในระบบต้องทำอย่างไร?คำตอบ : เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดรายวิชา/หลักสูตรต่างๆ จากเมนู รายวิชา/หลักสูตร โดยสามารถเลือก หลักสูตรหรือรายวิชา ที่สนใจหลังจากนั้น คลิก “ลงทะเบียน” และชำระค่าใช้จ่าย(ถ้ามี) เพื่อเข้าเรียนรู้ในรายวิชา/หลักสูตรที่ต้องการ

question_answer
เข้าเรียนครบทุกบทเรียนในหลักสูตรแล้ว ทำไมระบบถือว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์?


คำตอบ : กรณีรายวิชา/หลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนมีเนื้อหาเฉพาะบทเรียน เมื่อเรียนรู้ครบทุกบทเรียนแล้ว ระบบจะถือว่าการเรียนรู้ในรายวิชา/หลักสูตรนั้นๆ เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่หากในรายวิชา/หลักสูตรนั้นๆ มีแบบทดสอบก่อนหรือหลังบทเรียนด้วย ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อน ระบบจึงจะถือว่าการเรียนรู้ในรายวิชา/หลักสูตรนั้นๆ เสร็จสมบูรณ์

question_answer
การเข้าเรียน สามารถเข้าเรียนตอนไหนได้บ้าง?คำตอบ : สามารถเข้าเรียนได้ตามตารางเรียน และสามารถกลับมาเรียนทบทวนย้อนหลังได้

question_answer
สามารถนำผลการเรียนไปเทียบโอนหน่วยกิตและสะสมหน่วยกิตได้หรือไม่?คำตอบ : สามารถนำผลการเรียนรายวิชาไปเทียบโอนหน่วยกิตได้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ

question_answer
สามารถอ่านเนื้อหาเบื้องต้นของหลักสูตรได้จากที่ใด?คำตอบ ท่านสามารถดูเนื้อหาการเรียนได้จากวิดีโอแนะนำหลักสูตร หรือศึกษาจากคำอธิบายหลักสูตรนั้นๆ

question_answer
เข้าเรียนครบทุกบทเรียนในหลักสูตรแล้ว ทำไมระบบถือว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์?คำตอบ กรณีรายวิชา/หลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนมีเนื้อหาเฉพาะบทเรียน เมื่อเรียนรู้ครบทุกบทเรียนแล้ว ระบบจะถือว่าการเรียนรู้ในรายวิชา/หลักสูตรนั้นๆ เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่หากในรายวิชา/หลักสูตรนั้นๆ มีแบบทดสอบก่อนหรือหลังบทเรียนด้วย ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อน ระบบจึงจะถือว่าการเรียนรู้ในรายวิชา/หลักสูตรนั้นๆ เสร็จสมบูรณ์

question_answer
ถ้าทำแบบทดสอบไม่ผ่านจะทำอย่างไร?คำตอบ ในกรณีรายวิชา / หลักสูตร บางหลักสูตรจะเปิดให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบได้หลายครั้ง แต่หากไม่สามารถทำได้แนะนำติดต่อผู้สอน เพื่อขอคำแนะนำ

question_answer
สามารถนำผลการเรียนไปเทียบโอนหน่วยกิตและสะสมหน่วยกิตได้หรือไม่?คำตอบ สามารถนำผลการเรียนรายวิชาไปเทียบโอนหน่วยกิตได้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ

question_answer
ฉันสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้อย่างไรบ้าง?คำตอบ ระบบจะออกใบแจ้งหนี้ ( Pay in slip) ให้ ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ทางสาขาธนาคาร โมบายแบงก์กิ้ง หรือเค้าเตอร์เซอร์วิส ได้ภายในเวลาที่แจ้งในใบแจ้งหนี้

question_answer
ถ้าเกิดว่าฉันชำระเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในใบแจ้ง จะทำอย่างไรได้บ้าง?คำตอบ เมื่อหมดกำหนดระยะเวลาและยังไม่ได้รับการชำระเงิน ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนได้ใหม่ และใช้ใบแจ้งหนี้ใหม่ในการชำระค่าธรรมเนียม

question_answer
ฉันสามารถขอเงินคืนได้หรือไม่?คำตอบ สามารถทำได้ โดยเขียนคำร้อง โดยการอนุมัติจะขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยฯ

question_answer
ค่าธรรมเนียมการเรียนมีส่วนลดสำหรับนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือไม่?คำตอบ มีส่วนลดค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนประเภารายวิชาและชุดวิชาในอัตราร้อยละ 20 แก่บุคคลดังต่อไปนี้

1.นักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

2.นักศึกษาและบุคลากรซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัย

3.ศิษย์เก่าซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

4.ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

question_answer
ฉันสามารถขอประกาศนียบัตรฉบับจริงแทนแบบดิจิตัลได้หรือไม่?คำตอบ ผู้เรียนสามารถติดต่อขอรับประกาศนียบัตรฉบับจริงได้ที่อีเมล์ และเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย และออกใบประกาศนียบัตรให้

question_answer
เมื่อสอบผ่านรายวิชา/หลักสูตรแล้วสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้จากที่ไหน?คำตอบ ผุ้เรียนสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้เองจากลิงค์ที่กำหนดให้

question_answer
เข้าเรียนและทำแบบทดสอบในหลักสูตรแล้ว ทำไมถึงไม่มีใบประกาศนียบัตรแสดงในหน้าหลักผู้ใช้งาน?คำตอบ ใบประกาศนียบัตรรายวิชา/หลักสูตร จะมีในบางรายวิชา/หลักสูตรเท่านั้น โดยหลักสูตร/วิชาที่มีใบประกาศนียบัตรจะมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้ารายละเอียด รายวิชา/หลักสูตรหากท่านเรียนและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรของรายวิชา/หลักสูตรนั้นๆ

question_answer
ประกาศนียบัตรดิจิตัลที่ออกจากระบบสามารถใช้อ้างอิงในที่อื่นๆได้หรือไม่ ?คำตอบ ประกาศนียบัตรดิจัตัลที่ออกโดยระบบสามารถใช้อ้างอิงการเรียนได้

SU4Life by Silpakorn University

SU academic credit bank, the credit accumulation registration system by our higher education institutional staff for learners who attend various courses in short courses, training or long-term courses at the diploma level or bachelor's degree of higher education institutions that are organized for educational management and obtained from this system..

Terms Privacy policy

© 2023 All rights reserved.