ตารางการให้คะแนนของรายวิชา/หลักสูตร

ร้อยละคะแนนของรายวิชา

รายวิชา ชื่อกลุ่มคะแนน ร้อยละคะแนน ผู้สั่งงาน คำสั่ง
สร้างกลุ่มคะแนนใหม่

เพิ่มกลุ่มคะแนน